Help

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Verordening  nr 2016/679 van 27 april 2016. De in dit formulier verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt met het oog op de registratie van de in het registratieformulier geïdentificeerd voertuig, zoals bepaald door het besluit van 25 januari 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het instellen van een lage emissiezone in uitvoering van de ordonnantie van 7 december 2017 in toepassing van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 
De velden met een sterretje (*) moeten verplicht worden ingevuld. 

Ontbrekende of incorrecte waardeRubriek "J" van uw kentekenbewijs

Remove File
Remove File
Remove File

Orbeon Forms 2016.3.201612230117 PE
truee2babc4eea44cbd461a0cfd614d2d5ff91bf5993
Bevestigen
Concept gevonden
Concept gevonden
Concepten gevonden
[Existing form data found]
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging